Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
Przejdź do treści
Menu
RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Działając  w  celu  wypełnienia  obowiązku  opisanego  w  art.  13  RODO,  (ogólnego  rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), informuje się, że:
1.  Administratorem  danych  osobowych  uczniów  oraz  ich  rodziców  (prawnych  opiekunów)  jest Przedszkole Samorządowe w Olszewie - Borkach, ul. 3 Maja 3, 07-415 Olszewo-Borki.
2.  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@sibid.pl, Jacek Olkowski.
3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze  w  związku z prowadzeniem zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienia  bezpieczeństwa  w  trakcie  zajęć;  Podstawą  prawną  dla  przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) promowania  osiągnięć  przedszkola  oraz  jego wychowanków,  uczestniczenia  w  życiu  przedszkola, informowaniu o wydarzeniach oraz wspólnym cieszeniu się z osiągnięć, organizacji zajęć pozaszkolnych,  konkursów,  zawodów  i  ich  dokumentowania,  oraz  utrwalania pozytywnego  wizerunku  szkoły i  innych  czynności  przetwarzania  związanych z działaniami szkoły, nie ujętych w ust. 3 lit. a powyżej - na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO.  
4.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanych  celów przetwarzania, tj.:
a) w  zakresie  wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  przedszkolu  -  zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa;
b) w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody lub przez 10 lat, jeśli czas nie został w zgodzie określony.
5.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  z  siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.  Przetwarzane  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  jedynie  podmiotom  upoważnionym przepisami  prawa  oraz  zaufanym  podmiotom  współpracującym  z  administratorem  w  zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania placówki.
7.  Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.  
8.  Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  określonym  w  ust.  3  lit.  a,  czyli  związanym z wypełnieniem  obowiązku  szkolnego,  wynika  z  przepisów  prawa  i  jest  obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Publikowane na podstawie zgody materiały nie mogą naruszać dóbr osobistych dzieci ani ich opiekunów, w szczególności stawiać ich w niekorzystnym świetle lub naruszać ich godność.
10.  Dobrowolna  zgoda,  wyrażona  w  odniesieniu  do  wskazanych  celów  przetwarzania  osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.
Adres
07-415 Olszewo-Borki
ul. 3 Maja 3
Telefon
(+48) 29 761 31 47
Zapisz się do naszego Newslettera!
Wróć do spisu treści