Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
Przejdź do treści
Menu
Zapytania ofertowe
Przedszkole Samorządowe w Olszewie - Borkach
07-415 Olszewo-Borki, ul. 3 Maja 3
tel./fax. 029 761 31 47 NIP: 750-20-92-095
e-mail: przedszkole@olszewo-borki.plPrzedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na.: „Zakup i dostawę produktów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego
w Olszewie-Borkach w 2024 r.”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany
przedmiot zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Przedszkole Samorządowe w Olszewie - Borkach zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Olszewie - Borkach"
 2. Przedmiot zamówienia1 - produktów żywnościowych – szczegółowy wykaz w załącznikach
 3. Termin realizacji zamówienia; 02 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.
 4. Warunki dostarczania produktów: 2 razy w tygodniu
 5. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Miejsce składania ofert: Sekretariat Przedszkola Samorządowego w Olszewie – Borkach, ul. 3 Maja 3, 07 - 415 Olszewo – Borki,
 • Termin składania ofert: siedem dni od momentu ukazania się zapytania ofertowego na stronie internetowej przedszkola do godz. 15.00
    6. Wymagania stawiane wykonawcom:
 • wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,
 • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz art.109 ust 1 pkt 1,4,5 i 7 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp – Załącznik nr 3.
    7. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela),
 • druk oferty wraz z oświadczeniem wg załącznika nr 2.
    8. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert 2:
1) Cena - waga 60 %,
2) Wysoka jakość produktu - 40 %,
    9. Termin otwarcia ofert: następny dzień po upływie terminu składania ofert
    10. Warunki płatności: faktury płatne przelewem, z 30 dniowym terminem płatnośc

 1. Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia.
 2. Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia.

    11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa A. Rzewnicka, Renata Reddig – tel: 29 761 31 47
    12. Sposób przygotowania oferty:
 • ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej
 • w języku polskim
 • ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres: Przedszkole Samorządowe w Olszewie – Borkach, ul. 3 Maja 3, 07 – 415 Olszewo – Borki
 • ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej:
         przedszkole@olszewo-borki.pl
 • ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres: przedszkole@olszewo-borki.pl
    13. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami,
         którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
    14. Planowany termin podpisania umowy- 30 grudnia 2023 r.
    15. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy.
 • Wzór Umowy
 • zał. nr 1 - Wykaz produktów żywnościowych
 • zał. nr 2 - Wzór formularza oferty dla Wykonawcy
 • zał. nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy
   16. Postanowienia końcowe

Informacja z otwarcia ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem: przedszkola w dniu 28 grudnia 2022 r.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen - wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie, zgodnie z zasadą matematyczną.
 • Płatność za realizację zamówienia będzie przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z następującymi danymi: Nabywca: Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki ul. Broniewskiego 13, NIP 758-21-23-565, a odbiorcą Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach 07-415 Olszewo-Borki ul. 3 Maja 3.
 • Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Ewa A. Rzewnicka, Renata Reddig


Załączniki do pobrania >
Adres
07-415 Olszewo-Borki
ul. 3 Maja 3
Telefon
(+48) 29 761 31 47
Zapisz się do naszego Newslettera!
Wróć do spisu treści